Baza dydaktyczna

Technikum Lotnicze

Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 16


   Technikum Lotnicze ZDZ dysponuje nowoczesną multimedialną bazą dydaktyczną. Pracownie przedmiotowe, językowe, humanistyczne  wyposażone są w tablice multimedialne, rzutniki, wizualizery.

Baza dydaktyczna dla kierunków:
technik awionik, technik mechatronik


Specjalistyczna pracownia do nauki przedmiotów zawodowych dysponuje najnowocześniejszym sprzętem elektronicznym zakupionym we wrześniu 2011r.
  Elektroniczny zestaw edukacyjny KL-210 „Podstawowe obwody elektryczne” jest kompletnym i autonomicznym zestawem laboratoryjnym do nauki podstaw elektrotechniki, podstaw elektroniki analogowej oraz podstaw elektroniki cyfrowej.
Składa się z 2 stałych modułów  oraz 21 wymiennych, dzięki którym uczniowie realizują ponad sto różnych ćwiczeń z zakresu elektroniki i elektrotechniki oraz zajęcia praktyczne.  Zgodnie z nową podstawą programową dzięki tym urządzeniom w zawodach technik awionik, technik teleinformatyk i technik mechatronik na wysokim poziomie mogą być realizowane  ćwiczenia z następujących przedmiotów:
  •    laboratorium elektrotechniki,
  •    elektroniki analogowej i cyfrowej
  •    układów cyfrowych.

W 2014 r. do użytku oddane zostały nowe specjalistyczna pracownie:

  • Aerodynamiki i mechaniki lotniczej – wyposażona w przekroje polskiego szybowca SZD-30Pirat oraz specjalistyczne urządzenia awioniczne i drony.
  • Automatyki, pneumatyki i mechatroniki – wyposażona w urządzenia najnowszej generacji, dzięki współpracy ZDZ z firmą FESTO.
  • Symulator lotów zainstalowany w specjalnym pomieszczeniu imitującym kabinę pilotów.

 

Baza dydaktyczna dla kierunku technik eksploatacji portów i terminali

Zajęcia z przedmiotów zawodowych, takich jak:
  •    porty, terminale, lotniska,
  •    magazynowanie,
  •    eksploatacja urządzeń transportu bliskiego,
  •    towaroznawstwo i ładunkoznawstwo
odbywają się w oddanych do użytku w 2014 r. pomieszczeniach:

  • Pracowni urządzeń transportu bliskiego,
  • Pracowni obsługi podróżnych

wyposażonych w: plansze edukacyjne, rzutnik multimedialny i komputer,. mapy sieci komunikacyjnych, plansze i filmy tematyczne, przepisy i instrukcje dotyczące funkcjonowania portów i terminali, prezentacje komputerowe portów i terminali, wzory dokumentów, oznakowania, katalogi środków transportu.
W ramach kształcenia w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali młodzież odbywa zajęcia na lotnisku w Pyrzowicach, gdzie w praktyce realizuje ćwiczenia z zakresu takich przedmiotów jak: laboratorium logistyki i magazynowania, porty-terminale-lotniska, organizacja transportu.

Zajęcia praktyczne
Dzięki porozumieniom zawartym z Aeroklubem Śląskim i Górnośląskim Towarzystwem Lotniczym w Pyrzowicach  oraz firmami spedycyjnymi i lotniczymi szkoła zapewnia wszystkim uczniom zajęcia praktyczne i miesięczne praktyki zawodowe.
Część zajęć praktycznych jest realizowana - dzięki uczestnictwu w projektach unijnych -  także poza granicami kraju.

Pracownia językowa

 

Nowoczesna pracownia językowa a w niej doświadczony lektor w małej grupie uczniowskiej to klucz do sukcesu. Dlatego Technikum Lotnicze uruchomiło wspaniałą, nowoczesną i multimedialną pracownię językową. Tablica interaktywna, samodzielne stanowiska wyposażone w słuchawki i mikrofony oraz zestaw multmedialnych programów językowych gwarantuje naukę języka na najwyższym poziomie!

Warsztat szkolny
Do dyspozycji uczniów klas pierwszych do dyspozycji jest odnowiony warsztat szkolny,
w którym znajdują się stanowiska mechaniczne, elektrotechniczne i elektromonterskie wyposażone w maszyny  i narzędzia do obróbki metalu, obróbki skrawaniem, przyrządy pomiarowe.

Biblioteka
Uczniowie mogą korzystać ze skomputeryzowanej biblioteki, wyposażonej w sprzęt multimedialny. Zbiory biblioteki liczą ponad 16 tysięcy woluminów. Do dyspozycji uczniów jest duży księgozbiór wydawnictw technicznych, elektronicznych  i fachowych zarówno w postaci książkowej jaki multimedialnej. Dla uczniów chcących poszerzać horyzonty biblioteka oferuje 15 tytułów czasopism.

Nauczyciele
W szkole pracują zarówno doskonale wykształceni nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących jak i specjaliści do nauczania przedmiotów zawodowych – m.in. inżynierowie na co dzień zatrudnieni na lotniskach oraz wykładowcy Politechniki Śląskiej.Technikum Lotnicze stawia sobie za cel wykształcenie absolwentów doskonale radzących sobie na rynku pracy, umiejących korzystać z nowych technologii, otwartych na świat, podejmujących nowe wyzwania, dlatego szkoła również dąży do własnego rozwoju, poszukując nowych rozwiązań edukacyjnych oraz partnerów wśród pracodawców zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

 

Każdy zestaw komputerowy składa się z 17 calowego monitora LCD, myszy optycznej, słuchawek, mikrofonu oraz napędu FDD i COMBO, a dodatkowo w każdej pracowni jeden komputer posiada głośniki i nagrywarkę DVD.

Pracownia wyposażona jest także w drukarkę sieciową, skaner, laptop oraz rzutnik multimedialny.